In conjunction with the current situation shipping takes 1-3 weeks.Shop Now!

Polityka Prywatności i Plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI Elektra Tomasz Skiba

Szanowny Kliencie, użytkowniku stron internetowych administrowanych przez Elektra Tomasz Skiba tj. https://in-led.eu/ ,dokument, który czytasz jest dowodem na to, że Elektra Tomasz Skiba poważnie traktuje kwestię Pani/Pana prywatności oraz wymogów prawnych, jakie w związku z jej ochroną nakładają na firmę przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie Pani/Panu niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania przez Elektra Tomasz Skiba Pani/Pana danych osobowych.

Na wstępie informacja dotycząca Administratora danych osobowych, tj. podmiotu, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: jest nim Elektra Tomasz Skiba We wszelkich sprawach dotyczących prywatności może się Pani/Pan kontaktować z Elektra Tomasz Skiba poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@in-led.eu

I. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

Elektra Tomasz Skiba przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Elektra Tomasz Skiba  lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

W praktyce wiąże się to z możliwością:

1) zawarcia z Elektra Tomasz Skiba umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego https://in-led.eu/. (dalej zwanego Sklepem internetowym), związanych z założeniem konta użytkownika w ww. Sklepie internetowym.

2) zawarcia z Elektra Tomasz Skiba umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie portalu szkoleniowego https://in-led.eu/. (dalej zwanego Portalem szkoleniowym), związanych z założeniem konta użytkownika w ww. Portalu szkoleniowym.

3) zawarcia z Elektra Tomasz Skiba umów sprzedaży towarów,

4) przesłania do Elektra Tomasz Skiba  zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Elektra Tomasz Skiba w związku z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub Portalu szkoleniowym lub w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. stron internetowych.

2. OBOWIĄZEK PRAWNY

Elektra Tomasz Skiba  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Elektra Tomasz Skiba. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

3. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES Elektra Tomasz Skiba LUB PODMIOTU TRZECIEGO

Elektra Tomasz Skiba może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Elektra Tomasz Skiba  lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

W praktyce wiąże się to z przetwarzaniem Pani/Pana danych w następujących przypadkach:

· Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Elektra Tomasz Skiba na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową współpracę z Panią/Panem w celu sporządzania zestawień analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie ww. informacji Elektra Tomasz Skiba uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do Pani/Pana zainteresowań, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych usług.

· Profilowanie

W oparciu o dokonaną przez Panią/Pana, na etapie zakładania konta w Sklepie internetowym klasyfikację prowadzonej przez siebie działalności do jednego z segmentów rynku, Elektra Tomasz Skiba ustala dla Pani/Pana określony cennik w Sklepie internetowym. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków.

W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii Pani/Pana aktywności w Sklepie internetowym, przypisania Pani/Pana do określonego segmentu klienta: konsument/ przedsiębiorca, Elektra Tomasz Skiba wyświetla Pani/Panu, na stronach Sklepu internetowego spersonalizowane reklamy. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków.

W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacji nt. historii zakupów w Sklepie internetowym) połączone z informacjami o innych klientach posiadających określone przez Elektra Tomasz Skiba właściwości, Elektra Tomasz Skiba wyświetla Pani/Panu oferty dotyczące rekomendowanych towarów, zakupionych przez innych klientów. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków.

W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii aktywności Pani/Pana w Sklepie internetowym, przypisania Pani/Pana do określonego segmentu klienta: konsument/ przedsiębiorca, Elektra Tomasz Skiba wyświetla Pani/Panu na stronach Sklepu internetowego informacje o organizowanych przez Elektra Tomasz Skiba promocjach.

· Marketing produktów i usług oferowanych przez Elektra Tomasz Skiba.

Elektra Tomasz Skiba kontaktuje się z Panią/Panem telefonicznie lub przesyła do Pani/Pana informacje marketingowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez Elektra Tomasz Skiba o ile wcześniej na stronie https://in-led.eu/  wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów SMS, dokonywany w celu marketingu bezpośredniego.

Elektra Tomasz Skiba nie wysyła spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej.

Elektra Tomasz Skiba nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług oferowanych przez te podmioty.

· Dochodzenie roszczeń przez Elektra Tomasz Skiba oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Elektra Tomasz Skiba

W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania przez Pana/Panią z zawartej z Elektra Tomasz Skiba umowy, Elektra Tomasz Skiba w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Pani/Pana roszczeń, np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary.

W przypadku skierowania przez Panią/Pana roszczeń wobec Elektra Tomasz Skiba, Elektra Tomasz Skiba przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przez takimi roszczeniami.

· Organizowanie konkursów

Elektra Tomasz Skiba organizuje konkursy ogłaszane na stronach Sklepu internetowego lub na fanpage’ach Elektra Tomasz Skiba na portalach społecznościowych.

· Zabezpieczenie roszczeń związanych ze sprzedażą towarów.

W przypadkach uzasadnionych wartością zawieranych przez Panią/Pana, jako przedsiębiorcę, umów sprzedaży, w przypadku przyznania przez Elektra Tomasz Skiba Pani/Panu możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez Elektra Tomasz Skiba kredytu kupieckiego, Elektra Tomasz Skiba może żądać od Pana/Pani wystawienia lub poręczenia weksla własnego in blanco, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Panią/Pana umowy sprzedaży zawartej z Elektra Tomasz Skiba · Ocena zdolności kredytowej

W przypadku gdy Pan/Pani, jako przedsiębiorca, wystąpi do Elektra Tomasz Skiba o możliwość dokonywania zapłaty za towary kupowane w Sklepie internetowym w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez Elektra Tomasz Skiba kredytu kupieckiego, Elektra Tomasz Skiba zbiera i przechowuje o Pani/panu informacje dotyczące sytuacji finansowej, pozwalające na ocenę Pani/Pana zdolności kredytowej i analizę ryzyka związanego z zawarciem z Panią/Panem umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty.

· Kontaktowanie się z Elektra Tomasz Skiba

Elektra Tomasz Skiba umożliwia Pani/Panu przesłanie do firmy zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych, tj. kontakt dla prasy, kontakt dla inwestorów, dostępnych na stronie https://in-led.eu/ w innych sprawach, nie związanych z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub Portalu szkoleniowym lub nie związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. stron internetowych.

· Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celach, o których mowa w cz. I-III. Polityki prywatności Elektra Tomasz Skiba może udostępniać Pani/Pana dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

· Podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczących usługi pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez Elektra Tomasz Skiba – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom na rzecz, których firma zbywa wierzytelności w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym firma posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Pani/Pana rachunek, w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz Elektra Tomasz Skiba usługi logistyczne, usługi agencyjne lub usługi dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi badania sprawozdań finansowych, usługi księgowe, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi informatyczne, usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi w zakresie public inwestor relations, podmiotom, którym firma  zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym Elektra Tomasz Skiba lub ww. podmioty.

III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I-III niniejszej Polityki prywatności.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I Polityki prywatności), Elektra Tomasz Skiba przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. II Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Elektra Tomasz Skiba lub podmiotu trzeciego (cz. III Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania.

– W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

– W przypadku przetwarzania danych w celu profilowania, dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Nie mniej, Elektra Tomasz Skiba szanując Państwa prawo do prywatności, daje Państwu możliwość samodzielnego zadecydowania o zakresie stosowanego wobec Pani/Pana profilowania w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz prezentowania produktów rekomendowanych. Po zalogowaniu do Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Subskrypcje i prywatność” ma Pani/Pan możliwość odznaczenia pola „check-box” przy danej formie profilowania, co spowoduje zaprzestanie przetwarzanie przez Elektra Tomasz Skiba danych w określonym celu. W każdej chwili może Pani/Pan ponownie zaznaczyć dowolne z ww. pól „check-box”.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Elektra Tomasz Skiba, firma przetwarza dane osobowe w tym celu do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przesyłanie do Pani/Pana informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub na wykonywanie połączeń telefonicznych.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez Elektra Tomasz Skiba lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Elektra Tomasz Skiba firma przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu organizowania konkursów, Elektra Tomasz Skiba przetwarzana dane osobowe w tym celu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją takiego konkursu.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, Elektra Tomasz Skiba przetwarza dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak pozostaje Pani/Pan w relacjach handlowych z Elektra Tomasz Skiba, istnieją nie zaspokojone roszczenia Elektra Tomasz Skiba wobec Pani/Pana.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, Elektra Tomasz Skiba przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych, w tym drogą elektroniczną.

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych

3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia przez Elektra Tomasz Skiba Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

– wniesie Pani/Pan sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez Elektra Tomasz Skiba Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu Elektra Tomasz Skiba lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

– wniesie Pani/Pan sprzeciw przeciwko przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego

– Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim któremu podlega Elektra Tomasz Skiba

Elektra Tomasz Skiba zwraca jednak Pani/Pana uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.

Elektra Tomasz Skiba nie będzie mógł spełnić Pani/Pana żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

– wywiązania się przez Elektra Tomasz Skiba z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy Elektra Tomasz Skiba i Panią/Panem, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy Elektra Tomasz Skiba i Panią/Panem).

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

· Ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:

– kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Elektra Tomasz Skiba sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Elektra Tomasz Skiba nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez Elektra Tomasz Skiba Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu Elektra Tomasz Skiba lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Elektra Tomasz Skiba są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Panią/Pana.

5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez Panią/Pana, które Elektra Tomasz Skiba przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ma Pani również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.

6. PRAWO DO SPRZECIWU

· Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu Elektra Tomasz Skiba lub podmiotu trzeciego. (cz. I ust. 3 niniejszej Polityki prywatności), w tym profilowania.

Elektra Tomasz Skiba ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych jeśli wykaże:

– istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub praw i wolności lub

– istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

· Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw jeśli Elektra Tomasz Skiba przetwarza Pani/Pana dane w celu marketingu bezpośredniego. Najłatwiej można to zrobić klikając na link znajdujący się w treści każdej wiadomości elektronicznej zawierającej informacje handlowe, przesłanej przez Elektra Tomasz Skiba.

V. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Może Pani/Pan może przeglądać strony internetowe https://in-led.eu/ bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

 

  1. Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
  2. Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa pod którą prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą (Pole: nazwa firmy), ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, wskazanie segmentu rynku w którym prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą (Pole: Rynek). Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
  3. W przypadku, gdy w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym zostanie Pani/Panu wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości dokończenia procesu założenia Konta, bądź informacja o tym, iż istnieje już Konto w Sklepie internetowym przypisane do wprowadzonego przez Panią/Pana nr NIP, może Pani/Pan skontaktować się z administratorem Sklepu w celu wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji. W tym celu może Pani/Pan skorzystać z formularza kontaktowego, w którego treści konieczne będzie podanie nr. telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skontaktowania się z Elektra Tomasz Skiba za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  4. Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo może Pani/Pan podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

6. Jeśli wystąpi Pani/Pan z wnioskiem do Elektra Tomasz Skiba o udostępnienie możliwości zapłaty za zakupione towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez Elektra Tomasz Skiba kredytu kupieckiego, Elektra Tomasz Skiba w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej. Elektra Tomasz Skiba może poprosić od Panią/pana o przekazanie informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji finansowej, zawartych w dokumentach finansowych, deklaracjach podatkowych. Podanie ww. informacji jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową przyznania Pani/Panu możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego kredytu kupieckiego.

7. Jeśli zgadza się Pani/Pan na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną Elektra Tomasz Skiba będzie wysyłała je na adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym, może Pani/Pan jednak podać inny adres e-mail na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy założeniu konta w Sklepie internetowym.

 

  • Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Portalu szkoleniowym konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Jeśli chce Pani/pan otrzymać fakturę za świadczone usługi konieczne jest podanie dodatkowo następujących danych: nr NIP, nazwa firmy, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Portalu szkoleniowym.
  • Jeśli po założeniu konta klienta w Portalu szkoleniowym chce Pani/Pan zapisać się na szkolenie musi Pani/Pan dodatkowo podać: adres, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres oraz numer NIP. Podanie ww. danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Portalu szkoleniowego
  • Jeśli składa Pani/Pan za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na odbiór od Pani/Pana zwracanego towaru Elektra Tomasz Skiba przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej umowy, tj. imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr faktury, której dotyczy zwracany towar, oznaczenie zwracanego towaru, adres z którego należy odebrać zwracany towar. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy za zwrócony towar. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenia zamówienia po odbiór od Pani/Pana zwracanego towaru za pośrednictwem formularza zwrotów na stronie Sklepu internetowego.
  • W przypadku gdy chce Pani/Pan złożyć reklamację związaną z towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym musi Pani/Pan podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail., nr faktury dotyczącej reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego.
  • W przypadku, gdy chce Pani/Pan zapisać się na newsletter musi podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newsletter ’a.
  • W przypadku, gdy chce Pani/Pan otrzymywać drogą telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty Elektra Tomasz Skiba musi Pani/Pan wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez Elektra Tomasz Skiba  z Panią/panem kontaktu telefonicznego w tym wysyłania SMS.

W przypadku gdy chce Pani/Pan skontaktować się z Elektra Tomasz Skiba za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://in-led.eu/ musi Pani/Pan podać imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie do Elektra Tomasz Skiba wiadomości za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego.

VII. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

1. Elektra Tomasz Skiba pozyskuje Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
z zastrzeżeniem ust. 2

2. Jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą, który wystąpił o umożliwienie dokonywania płatności w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez Elektra Tomasz Skiba kredytu kupieckiego, Elektra Tomasz Skiba może zbierać o Pani/Panu, za pośrednictwem biur informacji gospodarczej informacje zgodnie z ustawą z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych. Elektra Tomasz Skiba zbiera ponadto od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Panią/Pana zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, np. historii płatności, wartości zobowiązań, struktury płatności, historii opóźnień, średniego opóźnienia. Elektra Tomasz Skiba pozyskuje ww. informacje od następujących podmiotów. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, BISNODE Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. EULERS HERMES COLLECTIONS Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

VIII. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

1. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Elektra Tomasz Skiba przetwarza Pani/Pana dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Elektra Tomasz Skiba zaimplementował następujące funkcje Google Analytisc: remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Google Adwords to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,

b) informacje o skorzystaniu przez Panią/Pana z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) oznaczenia identyfikujące Panią/Pana w systemie informatycznym Elektra Tomasz Skiba nadawane na podstawie danych podanych przez Panią/Pana.

d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pani/Pan korzysta łącząc się ze stroną https://in-led.eu/, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz Google Adwords. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na Pani/Pana urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Elektra Tomasz Skiba Dane Firmy:

Elektra Tomasz Skiba

NIP:  5170005884

Adres:

ul. Ogrodowa 118

36-060 Głogów Małopolski.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie końcowe i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pani/Pan ze stron internetowych Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musi Pani/Pan na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Panią/Pana.

4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Panią/Pana ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Pani/Pan pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu, funkcjonalności strony internetowej oraz możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, należące do Elektra Tomasz Skiba, Google oraz podmiotów zewnętrznych (np. DoubleClick) umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Może Pani/Pan dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Elektra Tomasz Skiba informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

7. Pliki cookies zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Elektra Tomasz Skiba reklamodawców oraz partnerów.

8. Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

Internet Explorer

Mozilla

Chrome
Opera

9. Elektra Tomasz Skiba prowadzi działalność marketingową z zastosowaniem reklam displayowych. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

10. W związku z korzystaniem z remarketingu za pomocą Google Analytics:

1) mogą być Pani/Panu wyświetlane reklamy związane z Elektra Tomasz Skiba podczas korzystania przez użytkownika z wyszukiwarki Google jak również ze stron WWW partnerów Google wyświetlających reklamy Google,

2) Elektra Tomasz Skiba Google, partnerzy Google wyświetlający reklamy Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

11. W związku z wdrożeniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager Elektra Tomasz Skiba, Google oraz partnerzy Google wyświetlający reklamy Google korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w Sklepie internetowym.

12. W związku z wdrożeniem raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics Elektra Tomasz Skiba używa danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (takich jak zainteresowania) w usłudze Google Analytics do analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego.

IX. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Elektra Tomasz Skiba stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Panią/Pana podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, Elektra Tomasz Skiba zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Elektra Tomasz Skiba z użyciem certyfikatu SSL.

3. Podjęte przez Elektra Tomasz Skiba działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Pani/Pan sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinna Pani/Pan zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. Elektra Tomasz Skiba nie będzie zwracał się do Pani/Pana o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinna Pani/powinien Pan każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego lub Portalu szkoleniowego.

4. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.12.2020r.

 

Translate »