In conjunction with the current situation shipping takes 1-3 weeks.Shop Now!

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

in-led.eu

INFORMACJE OGÓLNE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Elektra Tomasz Skiba oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie in-led.eu (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę.

1.3 Sprzedawca:

Dane Firmy:

Elektra Tomasz Skiba

NIP:  5170005884

Adres:

Ogrodowa 118

36-060 Głogów Małopolski

Dane Kontaktowe:

Telefon: + 48 696-606-777

Email: bok@in-led.eu

Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.4 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.5 Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję Firma. Sprzedawca może przyznać Klientowi – Przedsiębiorcy jeden ze statusów np. „Klient”, „Klient hurtowy” lub „Klient premium”. Przyznanie określonego statusu ma wpływ na koszty dostawy oraz zakres i warunki korzystania z innych usług logistycznych dostępnych w Sklepie internetowym. O przyznaniu określonego Statusu decyduje Sprzedawca w oparciu o przyjęte przez siebie kryteria. Wyłącznie Przedsiębiorca może korzystać ze sposobu zapłaty – Limit kredytowy jeśli ta funkcja jest aktywna. W przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności przez Przedsiębiorcę po przyznaniu mu przez Sprzedawcę limitu kredytowego, Przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem kolejnego zakupu poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, w celu zmiany warunków płatności na dostępne wyłącznie dla Konsumentów.

1.6 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

1.7 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.8 Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Konta.

1.9 Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Przedsiębiorcy w oparciu o analizę historii zakupów tego Klienta w Sklepie internetowym.

1.10 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.11 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.12 Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez Elektra Tomasz Skiba

w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do Elektra Tomasz Skiba

z użyciem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” na stronie Sklepu internetowego. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez Elektra Tomasz Skiba.

1.13 Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do Elektra Tomasz Skiba prośby o przygotowanie oferty dotyczącej towarów niedostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.14 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedazy, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego oraz odrębnie – zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego lub kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

1.15 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.17 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS

1.18 OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „OWS”.

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU Z UŻYCIEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA

2.1 Połączenie ze stroną internetową in-led.eu nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2 Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1 założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Dalej-podsumowanie zamówienia”.

2.2.2 prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a) dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” / “Zamów” / “Dodaj do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego
b) dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, terminu płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany limit kredytowy), podanie miejsca dostarczenia towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym.
c) podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

2.2.3 zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Pole „check-box” dotyczące zgody na wysyłanie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną jest domyślnie zaznaczone a w polu adres poczty elektronicznej wpisany jest adres podany przez Klienta na etapie zakładania Konta. Klient może zmienić ww. adres na dowolny inny jak również nie wyrazić zgody na wysyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez odznaczenie pola „check box”. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru.

2.2.4 zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

2.3 W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu na przycisk „Kupuję i  płacę”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Przejdź do kasy”.

2.4 Do chwili kliknięcia przez przycisku „Kupuję i  płacę” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

2.5 Kliknięcie przycisku „Kupuję i  płacę” oznacza:

2.5.1 Potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2 potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z Tomasz Skiba skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6 Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Kupuję i  płacę” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar oraz z terminem płatności. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, Tomasz Skiba sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU W TRYBIE AKCEPTACJI OFERTY

3.1 W przypadku otrzymania przez Klienta Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”.

CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

4.1 Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) oraz Euro (EUR) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia.

4.2 Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób płatności, aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

4.3 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

4.3.1 Przedpłata na konto – przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

4.3.2 Kartą płatniczą online – płatność karta płatniczą lub kredytową za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15. W celu dokonania płatności Klient jest przenoszony na stronę przelewy24.pl prowadzoną przez PayPro S.A.

4.3.3 Szybki przelew – płatność za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15. W celu dokonania płatności Klient jest przenoszony na stronę przelewy24.pl prowadzoną przez PayPro S.A.

4.3.4 Płatność przy odbiorze – płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi przy odbiorze . Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru. Możliwość zapłaty kartą płatniczą jest uzależniona od dostępności tej formy zapłaty u danego kuriera, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zapłaty kartą płatniczą przez Klienta.

4.3.5 Limit kredytowy – płatność w odroczonym terminie indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Przedsiębiorcy, w ramach limitu kredytu kupieckiego:

a) przelewem bankowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia, wg. wyboru Sprzedawcy: w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddział we Wrocławiu lub mBank S.A. Oddział Korporacyjny we Wrocławiu,
b) Kartą płatniczą online – płatność karta płatniczą lub kredytową za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15,

4.4 W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

5.5 Elektra Tomasz Skiba nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

5.6 Klient uiszcza cenę za zakupione towary gotówką lub kartą płatniczą w momencie odbioru, przed wysłaniem towaru – z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt. 5.3.1 – 5.3.4 OWS, lub w odroczonym terminie płatności z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt. 5.3.5 OWS.

5.7 W przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto” lub „Szybki przelew”” lub „Karta płatnicza online” termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru formy płatności „Płatność przy odbiorze” należność za zakupiony towar wraz z opłatą za ten sposób płatności Klient wpłaca kurierowi przy wydaniu towaru Klientowi. W przypadku płatności w odroczonym terminie w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury.

5.8 W przypadku gdy po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności (za którą nie ma zapłaty) Klient zwraca towar lub zmianie ulega cena sprzedaży, co skutkuje wystawieniem faktury korygującej. to ww. faktura korygująca jest w pierwszej kolejności automatycznie przypisywana do faktury do której została wystawiona i w efekcie należność za fakturę pozostająca do zapłaty pomniejszana jest o wartość korekty. Klient nie może żądać rozliczenia kwoty wynikającej z wystawionej faktury korygującej do faktury jeszcze nie zapłaconej z inną niezapłaconą fakturą wystawioną przez Sprzedawcę.

5.9 W przypadku gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, wierzytelność wynikająca z tej faktury korygującej pozostaje na saldzie do rozliczenia, poprzez zwrot na konto lub zaliczenie na poczet ceny sprzedaży za przyszłe zakupy Klienta.

Warunki dostarczenia towarów

5.1 Kupione towary będą dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub specjalistycznym transportem samochodowym.

5.2 Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar Konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.3 Korzyści i ciężary związane z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru, tj. w miejscu wydania towaru określonym przez Klienta na etapie składania Zamówienia – w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe.

Pozostałe warunki sprzedaży

6.1 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą Elektra Tomasz Skiba wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tyłu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.

6.2 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą Elektra Tomasz Skiba wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

6.3 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.

6.4 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

6.5 Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – przedsiębiorcy.

7.1 Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego. O przyznaniu ww. uprawnienia Klient jest informowany za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, poprzez udostępnienie interaktywnego formularza zwrotu.

7.2 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy:

7.2.1 Towarów posiadających w Sklepie internetowym ikonę / frazę/ napis „outlet” lub „brak zwrotu”,

7.2.2 Towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Przedsiębiorcę Zapytania ofertowego,

7.2.3 kabli i przewodów posiadających w opisie towaru w Sklepie internetowym oznaczenie „bębnowy” oraz kabli i przewodów ciętych na zamówienie Przedsiębiorcy,

7.2.4 bębnów (szpul) jednorazowych,

7.2.5 towarów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie w wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji.

7.2.6 towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

7.3 Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

7.4 Zwrot towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:

7.4.1 Klient, za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, zleca Sprzedawcy wykonanie za wynagrodzeniem usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru,

7.4.2 zlecenie, o którym mowa w ust. 8.4.1 musi być złożone w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru, ,

7.4.3 zwracany towar nie przekracza maksymalnych wymiarów: długość – 160 cm, szerokość – 160 cm, wysokość – 160 cm oraz waga do 1000 kg.

7.5 Złożenie zlecenia usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem ww. terminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.6 Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji zwrotu towaru i przyjęcia zwracanego towaru jest każdorazowo określona na etapie wypełniania elektronicznego formularza zwrotu.

7.7 Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy.

7.8 Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi organizacji transportu zwracanego towaru i przyjęcia zwracanego towaru są takie same jak w przypadku zakupu towaru, którego dotyczy zwrot.

7.9 W przypadku gdy Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust. 8.1 lub zwracany towar nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 8.2 Przedsiębiorca jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Przedsiębiorcę odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – konsumenci. zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów

8.1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.

8.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.

8.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Elektra Tomasz Skiba na adres:

Ogrodowa 118

36-060 Głogów Małopolski lub Email: bok@in-led.eu

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

8.4 Przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w pkt. 9.8 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

8.6 Skutki odstąpienia od umowy:

8.6.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.6.2 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.3 Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres:

Elektra Tomasz Skiba

Adres:

Ogrodowa 118

36-060 Głogów Małopolski

8.6.4 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.6.5 Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.7 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.8 Wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru) Elektra Tomasz Skiba Adres: ul. Ogrodowa 118 36-060 Głogów Małopolski   Ja/My(*) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………..… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………. …………………….……….……………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………..…………… Data odbioru: ……………………………………………………………………….……….…………………………………….…………………..……………………………………….…….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………… Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……… Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………….………….. Data: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Rękojmia za wady towaru

9.1 Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

9.2 Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

9.3 Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Elektra Tomasz Skiba roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

9.4 Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do Elektra Tomasz Skiba

oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na bok@in-led.eu lub w formie pisemnej na adres:

Elektra Tomasz Skiba

Ogrodowa 118

36-060 Głogów Małopolski

10.5 W przypadku, o którym mowa w ust. 11.5, towar będący przedmiotem reklamacji wraz z wydrukiem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres:

Elektra Tomasz Skiba

Ogrodowa 118

36-060 Głogów Małopolski

9.6 Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od Elektra Tomasz Skiba.

9.7 Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

9.8 W przypadku, gdy Przedsiębiorca korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe, Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży wadliwego towaru o ile wada jest istotna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania Konta w Sklepie internetowym jest adresem, na który Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi faktury, faktury korygujące oraz duplikaty ww. dokumentów, informacje o zobowiązaniach Klienta z tytułu zakupu towarów i usług od Sprzedawcy oraz wezwania do zapłaty.

10.2 Klient może zmienić adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów w ustawieniach Konta.

10.3 W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10.4 Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Elektra Tomasz Skiba z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

10.5 OWS obowiązuje od dnia 08.06.2021 r.

 

Translate »